تبلیغات
دزفول قهرمان، پایتخت مقاومت ایران...... - برگذیده هایی از باب اخیر نهج البلاغه، از سخنان سرور اوصیا (ع)
تاریخ : سه شنبه هجدهم مرداد 1390 | 08:30 قبل از ظهر | نویسنده : سید مجتبی صائبی نیا

 خوش رویی پیوند دوستی است.

برترین پرهیزگاری، پنهان ساختن پرهیزگاری است.

مستحبی كه به واجبی زیان رساند، سبب قربت پروردگار نگردد.

 مال اصل خواهشهای نفس است.

 هر دم كه آدمی فرو میكشدش گامی به سوی مرگ اوست.

كسی كه نرمی بود، دوستان زیاده شوند.

هر ظرفی با نهادن مظروف در آن تنگ تر همی شود جز ظرف دانش كه هرچه در آن نهند، وسعت گیرد.

هر قدر توانایی بیشتر شود، شهوت فرود گیرد.

 برترین كارها آن است كه نفس را به انجامش اكراه كنی.

 مرگ نیكوترین نگهبان است.

اندكی كه دوام كند، از زیاده ای كه ملال آورد، نیكوتر است.

 اگر مرد را خصلتی نیكو بود، چشم انتظار دیگر خصائلش باشید.

همنشین پادشاه چون كسی است كه بر شیر سوار است، دیگران به او رش همی برند و او خود خطر مقام خوش را بیش از دیگران داند.

    • اسپرت
  • زمستانه
  • کارت شارژ همراه اول